ΕΣΠΑ

Γυναικολογία

Μέθοδος MESA ( Microscopic Epididymal Sperm Aspiration)

Υπογονιμότητα, Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, Γυναικολογία, Γυναικολόγος, Τρίκαλα

Στην κλασική εφαρμογή της εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) το σπέρμα του συζύγου και τα ωάρια τοποθετούνται μαζί και η γονιμοποίηση επιτυγχάνεται τυχαία. Σε ζευγάρια όμως που το σπέρμα έχει ελάχιστα σπερματοζωάρια ή εάν τα σπερματοζωάρια δεν έχουν κινητικότητα ή εάν υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό ανώμαλων μορφολογικά σπερματοζωαρίων ή εάν διαπιστώσουμε κατακερματισμό του DNA των σπερματοζωαρίων, τότε συχνά χρησιμοποιούμε την μέθοδο ICSI (Intra - Cytoplasmic Sperm Injection) δηλαδή την ενδοκυτταροπλασματική έγχυση σπερματοζωαρίου. Σε αυτήν την περίπτωση ένα μεμονωμένο σπερματοζωάριο επιλέγεται από τον εμβρυολόγο με βάση την οπτική παρατήρηση της ομαλής μορφολογίας και κινητικότητας και εισάγεται στο ωοκυτταρο.

Σε ένα ποσοστό των ανδρών έχουμε απόλυτη έλλειψη σπερματοζωαρίων στο υλικό της εκσπερμάτισης (αζωοσπερμία).

Αυτό μπορεί να συμβεί:

  • Λόγω ελαττωμένης ή μηδενικής παραγωγής σπερματοζωαρίων από τον όρχι όπως σε περιπτώσεις τραυματισμού, ακτινοβολίας των όρχεων, χημειοθεραπείας του ασθενούς, κρυψορχίας που ανιχνεύθηκε σε μεγάλη ηλικία ή άλλες συγγενείς διαταραχές ή
  • Λόγω αποφρακτικών παθήσεων στην πορεία της μεταφοράς του σπέρματος από τους όρχεις όπως συμβαίνει σε δυσλειτουργία της επιδιδυμίδας από φάρμακα ή φλεγμονή, σε ανωμαλίες των σπερματικών πόρων (συγγενής απουσία, σύνδρομο Young, φλεγμονή των δπερματικών πόρων, χειρουργική εκτομή των σπερματικών πόρων για στείρωση) και σε δυσλειτουργίες της εκσπερμάτισης (πρόωρη εκσπερμάτιση, καθυστερημένη εκσπερμάτιση, αδύνατη εκσπερμάτιση, παλίνδρομη εκσπερμάτιση).

Στις παραπάνω περιπτώσεις αζωοσπερμίας (απουσίας σπερματοζωαρίων στο σπερματικό υγρό) η ανεύρεση και η συλλογή σπερματοζωαρίων προκειμένου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε ICSI γίνεται με διάφορες επεμβατικές μεθόδους που απαιτούν τοπική ή και γενική ανασθησία.

Μία εξ' αυτ'ων είναι η μέθοδος MESA ( Microscopic Epididymal Sperm Aspiration).

Με την μέθοδο αυτή γίνεται μία μικρή τομή στην επιδιδυμίδα του όρχεος και ακολουθεί αναρρόφηση υγρού το οποίο και αναλύεται για να απομονωθούν σπερματοζωάρια. Ουσιαστικά πρόκειται για μικροχειρουργική αναρρόφηση σπερματοζωαρίων όπου με τη χρήση μικροσκοπίου γίνεται χειρουργική διάνοιξη της επιδιδυμίδας και αναρροφάται επιδυδιμικό υγρό για την ανεύρεση σπερματοζωαρίων. Η κύρια ένδειξη της μεθόδου είναι η αποφρακτική αζωοσπερμία με φυσιολογική σπερματογένεση.