ΕΣΠΑ

Γυναικολογία

Μέθοδος IMSI (Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection)

Υπογονιμότητα, Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, Γυναικολογία, Γυναικολόγος, Τρίκαλα

Στην κλασική εφαρμογή της εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) το σπέρμα του συζύγου και τα ωάρια τοποθετούνται μαζί και η γονιμοποίηση επιτυγχάνεται τυχαία. Σε ζευγάρια όμως που το σπέρμα έχει ελάχιστα σπερματοζωάρια ή εάν τα σπερματοζωάρια δεν έχουν κινητικότητα ή εάν υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό ανώμαλων μορφολογικά σπερματοζωαρίων ή εάν διαπιστώσουμε κατακερματισμό του DNA των σπερματοζωαρίων, τότε συχνά χρησιμοποιουμε την μέθοδο ICSI (Intra - Cytoplasmic Sperm Injection) δηλαδή την ενδοκυτταροπλασματική έγχυση σπερματοζωαρίου. Σε αυτήν την περίπτωση ένα μεμονωμένο σπερματοζωάριο επιλέγεται από τον εμβρυολόγο με βάση την οπτική παρατήρηση της ομαλής μορφολογίας και κινητικότητας και εισάγεται στο ωοκύτταρο.

Μία μέθοδος που χρησιμοποιείται για να απομονώσουμε τα καλύτερα σπερματοζωάρια προκειμένου να προχωρήσουμε σε ICSI είναι η μέθοδος IMSI (Ενδοκυτταροπλασματική Έγχυση Μορφολογικά Επιλεγμένου Σπερματοζωαρίου στο Ωάριο). Η μέθοδος αυτή συμβάλλει στο να ελαχιστοποιηθεί η πατρική συμβολή στην αποτυχία της IVF με ICSI παρέχοντας την δυνατότητα επιλογής των καλύτερων μορφολογικά σπερματοζωαρίων. Η μέθοδος βασίζεται στη χρήση όχι του απλού αλλά του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου που επιτρέπει να παίρνουμε εικόνες πολύ καλύτερης ανάλυσης και με μεγέθυνση μέχρι και 6000 φορές παραπάνω. Έτσι ο εμβρυολόγος μέσα από την λεπτομερή παρατήρηση και αξιολόγηση των χαρακτηριστικων της κεφαλής και της μορφολογίας των σπερματοζωαρίων (μια διαδικασία που κρατά μέχρι και 2 έως 3 ώρες) διαλέγει τα καλύτερα σπερματοζωάρια.

Η καλύτερη μορφολογία των σπερματοζωαρίων φαίνεται να σχετίζεται με μεγαλύτερη πιθανότητα για γονιμοποίηση του ωαρίου, με καλύτερη ποιότητα εμβρύων και αυξημένο ποσοστό κυήσεως με μικρότερο ποσοστό αποβολών ή βιοχημικών κυήσεων.

Η μέθοδος έχει ένδειξη σε:

  • άνδρες με σπέρμα με υψηλό ποσοστό ανώμαλων μορφών
  • προηγούμενες αποτυχίες της κλασικής μεθόδου (IVF - ICSI)
  • σε προηγούμενες αποτυχίες γονιμοποίησης ή βιοχημικές κυήσεις ή αποβολές που δεν φαίνεται να σχετίζονται με την ποιότητα των ωαρίων